Ontwikkelingen

in de Bibliotheek

Kampen

Ontwikkelingen in de Bibliotheek Kampen

2021 was voor Bibliotheek Kampen een tumultueus jaar. In 2021 viel onze directeur-bestuurder Annette Schol uit. Programmamanagers Dieuwke de Goede en Anne Marth Kuilder namen enkele maanden waar, in nauw samenspel met de Raad van Toezicht, Rijnbrink en gesteund door de directies van Stadkamer Zwolle en Bibliotheek Dalfsen en de collega's. Vanaf augustus is Anke Bruggeman als interim directeur-bestuurder aangesteld. Een waardering ook op deze plek voor het harde en aanhoudende werken van onze beide collega's die een forse bijdrage hebben geleverd aan het continueren van alle activiteiten. Met de komst van de interim-directeur ontstond er meer rust voor alle betrokkenen. Aandachtspunten van de interim directeur zijn het verstevigen van de interne organisatie en het zorg dragen voor ontwikkeling en continuïteit van de bibliotheek in relatie tot de landelijke opgave en de vertaling daarvan naar Kampen. De lokale verankering is en blijft een belangrijk punt.


Landelijke agenda bibliotheken

De wettelijke opgave van de bibliotheken is geëvalueerd. Ook verscheen er een advies van de Raad voor Cultuur ‘Een bibliotheek voor iedereen’, met als belangrijke boodschap dat de Bibliotheekwet versterkt moet worden. Drie overheidslagen (het Ministerie van OCW, het Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de drie Bibliotheekvoorzieningen (Vereniging Openbare Bibliotheken, Vereniging van bibliotheekondersteunende organisaties en de Koninklijke Bibliotheek) hebben een nieuw convenant ondertekend. Deze afspraken zijn in 2021 verder uitgewerkt in een Netwerkagenda. Bibliotheken in Nederland leveren een bijdrage aan drie grote en complexe maatschappelijke opgaven:

1. Het bevorderen van lezen/ geletterde samenleving (leesbevordering)
2. Het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving (digitale inclusie)
3. Het inspireren om een leven lang jezelf te ontwikkelen (inspiratie)

Bibliotheek Kampen werkt aan deze opdrachten uit de netwerkagenda. Dat doen we bijvoorbeeld door intensief samen te werken met het onderwijs. We willen dichterbij Kampenaren in wijken en buurten ondersteuning bieden om mee te kunnen doen in onze digitale samenleving. Dat doen we samen met WIJZ Welzijn Kampen en andere partners in het sociale domein. En met Sambiq, onze cultureel verband met het Museum, De Stadsgehoorzaal, het Stadsarchief en Quintus, programmeren we voor de stad.

In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan, dat we in 2021 hebben vastgesteld, werken we onze aanpak van de landelijke agenda verder uit. Onze strategische doelen vertellen ons verhaal en onze ambitie.

Maatschappelijke participatie (Digi-)Taalpartner Programmeren met de stad Toekomstbestendige Bibliotheek
De Bibliotheek creëert maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op participatie van kinderen, jongeren én ouderen. Samenwerkingspart- ners zien ons als dé expert op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. We verbinden kennis en mensen in het lokale netwerk om vanuit de Bibliotheek initiatieven uit de samenleving te faciliteren en op te starten. We hebben meer aandacht voor (nieuwe) samenwerkingspartners, organisatieontwikkeling en verdienmodellen uitgaande van maatschappelijke waarde.


Om onze strategische doelen waar te kunnen maken gaan we de komende jaren de volgende stappen zetten:
  • Meer aanwezig zijn in buurten en wijken, om meer Kampenaren te bereiken en mensen te helpen (digi)taalvaardiger te worden.
  • Strategische samenwerkingen aangaan binnen en buiten de stad; we kunnen het niet alleen.
  • Het stap voor stap toewerken naar meer en andere deskundigheid en professionaliteit binnen de bibliotheek.
  • Verder professionaliseren van ons vrijwilligersbeleid.
  • Verder professionaliseren en robuuster maken van onze interne organisatie.
  • Op bibliotheekniveau in de provincie meer samenwerken om subsidies (provinciaal, landelijk, Europees) dichterbij te brengen. Dit is mogelijk omdat de grote maatschappelijke opgave voor alle bibliotheken gelijk is. De lokale inkleuring van de opgave kan natuurlijk wel anders zijn.

Medewerkers en vrijwilligers

Onze medewerkers en vrijwilligers hebben ondanks Corona de schouders eronder gezet. Waar mogelijk is er doorgewerkt en is er contact gehouden. Door een volhardend team mensen waar we trots op zijn. Onze vrijwilligers (ongeveer 130) zijn ook in Coronatijd de Bibliotheek blijven steunen vanuit diverse activiteiten. Als ambassadeurs van de Bibliotheek vormen zij onze verbinding met de Kampenaren. Samen met partners en vrijwilligers ontwikkelen we een fijnmazig netwerk binnen de stad en weten we wat er speelt.


Scholing en deskundigheidsbevordering

Bibliotheek Kampen is een ontwikkelplek voor iedereen en dat geldt zeker ook voor onze eigen vrijwilligers en medewerkers. Er is vanuit de Koninklijke Bibliotheek, Rijnbrink en andere kanalen een rijk aanbod aan trainingen en opleidingen waar we veel gebruik van hebben gemaakt. De medewerkers en vrijwilligers van het Informatiepunt volgden een onlinetraining en oefenden live samen met een acteur. Dieuwke de Goede volgde een leergang over impactmanagement. Kirsten Polman volgde een opleiding mediacoach. Anne Marth Kuilder deed de leergang programmeren in de Bibliotheek. In 2022 zullen ook Jirina Hoitink en Michelle van den Berg deze leergang volgen en hebben we een volwaardig programmeerteam voor een spannende programmering voor jong tot oud, met een stevige connectie met onze boekencollectie.


Uitwisseling met Slovenië en Noorwegen

In november zijn Anke Bruggeman en Anne Marth Kuilder vier dagen in Slovenië op bezoek geweest om in Bibliotheken in Lublijana en Kranj te zien hoe onze collega bibliothecarissen daar bijzondere doelgroepen bereiken. Deze uitwisseling was onderdeel van een Erasmus+ project, mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Het was een heel inspirerende reis en we willen in Kampen nu ook graag onze eigen bibliotheekmascotte 😉 En in Kranj hebben we kunnen zien hoe een bibliotheek digitaal ontsloten wordt. Heel interessant om te zien hoe de bibliotheek toegankelijk blijft in Corona lockdown tijd.Met hetzelfde Erasmus+ Project is Dieuwke de Goede in september naar Noorwegen geweest. Het prachtige en goedlopende nieuwe filiaal in Bergen was een levend bewijs van de meerwaarde van samen met de wijk en andere lokale partners (duurzaam) ontwerpen en invulling geven aan de programmering. Ook in de centrale bibliotheek in Bergen werd succesvol samengewerkt met jongeren bij de inrichting van een nieuwe jongerenruimte. De zichtbare aandacht voor diversiteit en meertaligheid was eveneens inspirerend.
Samenwerking en de verkenning met Zwolle en Dalfsen

In Overijssel zijn er sinds enkele jaren gesprekken opgestart om bibliotheken intensiever met elkaar te laten samenwerken en elkaar te versterken. Het doel hiervan is om zo sterk mogelijk (in inhoud en ondersteuning) te zijn en blijven om de lokale verankering te borgen. De bibliotheken Kampen, Dalfsen en Stadkamer Zwolle werken nauw samen en wisselen op inhoud al veel uit. Dan kan een intensievere, regionale samenwerking heel effectief zijn.


SAMBIQ en De Stadskazerne op de kaart

De Bibliotheek maakt onderdeel uit van het cultuursamenwerkingsverband SAMBIQ (Stadsgehoorzaal, Stadsarchief, Stedelijk museum, Bibliotheek en Quintus). We werken steeds intensiever samen. In 2021 hebben we met deze vijf partners een presentatie gegeven voor de Raadsleden van Kampen over de waarde van Cultuur, wat we gezamenlijk de gemeente Kampen te bieden hebben en onze ambities voor de toekomst. Insteek van deze presentatie was om een verdere bezuiniging op cultuur van tafel te krijgen. De financiële toekomst binnen de gemeente Kampen zag er in 2021 gelukkig ook positiever uit dan in 2020. Het was inspirerend om samen op te trekken en gelukkig heeft de gemeenteraad van Kampen in november besloten verdere bezuinigingen te schrappen. Samen met het Stadsarchief, RTV IJsselmond en De Historische Kring Jan van Arkel zijn we gehuisvest in De Stadskazerne, een monumentaal en bepalend gebouw binnen Kampen. Ook in De Stadskazerne zetten we stappen om het gebouw toegankelijker en publieksvriendelijker te maken. Dit in het kader van het onderzoek, in samenwerking met de gemeente, hoe van de Stadskazerne nog veel meer een culturele broedplek te maken.’


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen de Bibliotheek en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De Raad werkt volgens de Code Cultural Governance. In 2021 vond er een wisseling van de wacht plaats: Riëtte van Heeswijk en Fleur Wilmsen zijn om verschillende redenen (andere baan en een uitgediende termijn) uitgetreden en Kasper van der Molen is toegetreden. Callista Bos heeft de voorzittersrol overgenomen. Sinds maart 2021 is de samenstelling als volgt:
Callista Bos (voorzitter)
Fokke Dijkstra
Erik Koek
Kasper van der Molen.

De RvT kwam in 2021 7 maal bij elkaar waarvan 1 extra vergadering in verband met de begroting. Belangrijke onderwerpen waar de Raad over gesproken en besloten heeft (veelal via digitale bijeenkomsten vanwege Corona):
- Hoe om te gaan met de absentie van de directeur bestuurder en het aanstellen van een interim, tijdelijke, directeur bestuurder
- Begroting en jaarrekening
- Besluitvorming om na het stopzetten van het WINO m.i.v. 01-01-2022 over te gaan naar zelfstandig werkgeverschap
- Lokale en provinciale samenwerking en verdergaande scenario's met betrekking tot regionale samenwerking bibliotheken.
De RvT heeft in 2021 enkele malen gesproken met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Onderwerpen zijn, onder andere, geweest de tijdelijke vervanging van de directeur bestuurder, nader kennismaken en het uitwisselen van informatie over en weer over de toekomst van de bibliotheek Kampen.


Meerjarenbeleidsplan

De bibliotheek heeft in de eerste helft van 2021 het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De RvT heeft sterk gestuurd op het opstellen van een meerjarenbegroting, de eerste aanzet is er en wordt in 2022 verder uitgewerkt. In het onderstaande volgen de diverse activiteiten waar de bibliotheek, ondanks Corona, aan gewerkt heeft en deels ook heeft kunnen realiseren. De RvT waardeert de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

Hoogtepunten

Vorig artikel

Team Jeugd & Educatie

Volgend artikel