Landelijke agenda

bibliotheken

Landelijke agenda bibliotheken

De wettelijke opgave van de bibliotheken is geëvalueerd. Ook verscheen er een advies van de Raad voor Cultuur ‘Een bibliotheek voor iedereen’, met als belangrijke boodschap dat de Bibliotheekwet versterkt moet worden. Drie overheidslagen (het Ministerie van OCW, het Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de drie Bibliotheekvoorzieningen (Vereniging Openbare Bibliotheken, Vereniging van bibliotheekondersteunende organisaties en de Koninklijke Bibliotheek) hebben een nieuw convenant ondertekend. Deze afspraken zijn in 2021 verder uitgewerkt in een Netwerkagenda. Bibliotheken in Nederland leveren een bijdrage aan drie grote en complexe maatschappelijke opgaven:

1. Het bevorderen van lezen/ geletterde samenleving (leesbevordering)
2. Het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving (digitale inclusie)
3. Het inspireren om een leven lang jezelf te ontwikkelen (inspiratie)

Bibliotheek Kampen werkt aan deze opdrachten uit de netwerkagenda. Dat doen we bijvoorbeeld door intensief samen te werken met het onderwijs. We willen dichterbij Kampenaren in wijken en buurten ondersteuning bieden om mee te kunnen doen in onze digitale samenleving. Dat doen we samen met WIJZ Welzijn Kampen en andere partners in het sociale domein. En met Sambiq, onze cultureel verband met het Museum, De Stadsgehoorzaal, het Stadsarchief en Quintus, programmeren we voor de stad.

In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan, dat we in 2021 hebben vastgesteld, werken we onze aanpak van de landelijke agenda verder uit. Onze strategische doelen vertellen ons verhaal en onze ambitie.

Maatschappelijke participatie (Digi-)Taalpartner Programmeren met de stad Toekomstbestendige Bibliotheek
De Bibliotheek creëert maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op participatie van kinderen, jongeren én ouderen. Samenwerkingspart- ners zien ons als dé expert op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. We verbinden kennis en mensen in het lokale netwerk om vanuit de Bibliotheek initiatieven uit de samenleving te faciliteren en op te starten. We hebben meer aandacht voor (nieuwe) samenwerkingspartners, organisatieontwikkeling en verdienmodellen uitgaande van maatschappelijke waarde.


Om onze strategische doelen waar te kunnen maken gaan we de komende jaren de volgende stappen zetten:
  • Meer aanwezig zijn in buurten en wijken, om meer Kampenaren te bereiken en mensen te helpen (digi)taalvaardiger te worden.
  • Strategische samenwerkingen aangaan binnen en buiten de stad; we kunnen het niet alleen.
  • Het stap voor stap toewerken naar meer en andere deskundigheid en professionaliteit binnen de bibliotheek.
  • Verder professionaliseren van ons vrijwilligersbeleid.
  • Verder professionaliseren en robuuster maken van onze interne organisatie.
  • Op bibliotheekniveau in de provincie meer samenwerken om subsidies (provinciaal, landelijk, Europees) dichterbij te brengen. Dit is mogelijk omdat de grote maatschappelijke opgave voor alle bibliotheken gelijk is. De lokale inkleuring van de opgave kan natuurlijk wel anders zijn.

Hoogtepunten

Vorig artikel

Ontwikkelingen in de Bibliotheek Kampen

Volgend artikel